Algemene voorwaarden | Mijn Mazzel

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

MIO B.V. Voucher Verkoopvoorwaarden

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Mijn Mazzel koopt.

1.2 Met Mijn Mazzel wordt MIO BV bedoeld, Gevestigd te Groenlo, Beltrumsestraat 6, 7141 AL. Dit is jouw contractspartij. KVK nr. 57364176. BTW nr. NL8525.48.709.B01

1.3 Onder ‘Voucher’ wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder daarvan (de ‘Deelnemer’) het recht geeft op afname van het Aanbod van de Partner binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op Mijn Mazzels website en op de Voucher.

1.5 De partner is een niet met Mijn Mazzel verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt. Mijn Mazzel verkoopt en levert het Aanbod Partner niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen.

1.6 Met 'Website' wordt bedoeld de website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher kunt kopen.

1.7 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 1.09.2016 plaats (versie 001f). Mijn Mazzel behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Registratie 

2.1 Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van je gegevens, krijg je de mogelijkheid je gegevens te controleren. 

2.2 Na registratie ontvang je per e-mail van Mijn Mazzel een activeringsmail  om je account te activeren. 

2.2 Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Mijn Mazzel mag ervan uitgaan dat handelingen op de Website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou. 

2.4 Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door Mijn Mazzel worden opgeslagen en door Mijn Mazzel mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Mijn Mazzel. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@mijnmazzel.nl.

3 Aankoop van een Voucher

3.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij Mijn Mazzel.

3.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Mijn Mazzel tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Mijn Mazzel hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Mijn Mazzel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Mijn Mazzel, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Mijn Mazzel, een met Mijn Mazzel gelieerde derde of de Partner fraude hebt gepleegd

3.3 Bij de aankoop van de Voucher heb je een keuze uit verschillende betalingswijzen, Zoals weergegeven op de Website tijdens het bestellingproces. Indien wij extra kosten inrekening brengen voor het gebruik van een bepaalde betalingswijze, dan brengen wij je daarvan op de Website op de hoogte.

3.4 Je dient het aankoopbedrag aan Mijn Mazzel te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail van Mijn Mazzel waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Indien je niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Mijn Mazzel bent gewezen op de te late betaling en Mijn Mazzel jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mijn Mazzel gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

3.5 Na acceptatie van het door jou gekozen aanbod, en nadat de (tijdige) betaling op de rekening van Mijn Mazzel is geregistreerd, stuurt Mijn Mazzel jou een unieke vouchercode per e-mail naar het emailadres dat je hebt opgegeven in je account op de Website aangevuld met jouw NAW-gegevens. Deze vouchercode kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze vouchercode geven wij ook door aan de desbetreffende Partner. Deze vouchercode heb je nodig om de Voucher te kunnen verzilveren bij de Partner.

3.6 Jij betaalt het aankoopbedrag van de Voucher aan Mijn Mazzel. Mijn Mazzel betaalt dit vervolgens door aan de Partner. Dit betekent dat de Partner niet gerechtigd is (aanvullende) kosten voor het Aanbod bij jou in rekening te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld op de Website vóórdat je tot aankoop van de Voucher overgaat. Indien je additionele producten en/of diensten bij de Partner afneemt (naast, of in aanvulling op het Aanbod), dan kan de Partner hier wel aanvullende kosten voor in rekening brengen bij jou.

3.7 Op de koop van de Voucher zijn deze Verkoopvoorwaarden en eventuele voorwaarden genoemd op de Website van toepassing. De aard, waarde, duur, Geldigheidsperiode en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Voucher of op de Website.

3.8 Kennelijke verschrijvingen en vergissingen (onder andere ten aanzien van de prijs van de Voucher) op de Website, in de door Mijn Mazzel verzonden e-mails dan wel in ander materiaal zijn niet bindend voor Mijn Mazzel.

3.9 De Partner kan eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod.

4. Voucher verzilveren

4.1 De Voucher kan bij de op de Voucher vermelde Partner verzilverd worden onder de op de Voucher vermelde voorwaarden.

4.2 Minimaal 24 uur voor de verzilvering van de Voucher dien je, indien de Voucher het verlenen van een dienst betreft en niet anders vermeld is, een reservering te maken bij de Partner onder vermelding van “Mijn Mazzel”.

4.3 De Voucher met daarop leesbaar de unieke Vouchercode dient je uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de Vouchercode niet leesbaar is, de Vouchercode niet overeenkomt met de controlelijst of de Voucher niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij Mijn Mazzel.

4.4 De Voucher moet worden verzilverd binnen de op de Voucher vermelde termijn. Indien geen termijn op de Voucher is vermeld, is de Voucher maximaal zes maanden na verzending van de Voucher inwisselbaar.

4.5 Tenzij anders op de Voucher is aangegeven, kan de Voucher niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kan de Voucher slechts één keer worden gebruikt, moet het tegoed in één keer worden gebruikt en worden geen bedragen op de Voucher gerestitueerd.

4.6 De Voucher geeft je geen recht om de levering/verlening van goederen/diensten door Partner op een bepaald tijdstip te eisen. 

5. Gebruik van een Voucher

5.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Voucher als het commercieel handelen met een Voucher is verboden

5.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Mijn Mazzel noch de Partner is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

5.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

5.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Mijn Mazzel – leiden tot ongeldigheid van de Voucher.

6. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

6.1 Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien je echter jouw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee Mijn Mazzel uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest.

6.2 Aangezien Mijn Mazzel niet verantwoordelijk is voor de levering of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie, als jouw Voucher is ingewisseld. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, om twijfel te voorkomen, deze paragraaf ook van toepassing is op alle 'Direct bestellen' deals.

6.3 Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

6.3.1 door telefonisch contact op te nemen met het klantenservice team onder 0544-769036;

6.3.2 door het sturen van een e-mail naar klantenservice@mijnmazzel.nl of

6.3.3 door naar ons in paragraaf 1.2 aangegeven adres te schrijven.

6.3 Indien je jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal Mijn Mazzel jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Mijn Mazzel over jouw annulering hebt geïnformeerd.

6.4 Indien je niet in staat bent geweest jouw Voucher bij de Partner in te wisselen voor afloop van de Geldigheidsperiode om redenen waaraan jij geen schuld hebt, kom je eventueel in aanmerking voor een restitutie. Om een restitutie te ontvangen, moet je jegens Mijn Mazzel in redelijkheid aantonen, dat jouw onvermogen om de Voucher in te wisselen niet jouw schuld was. Mijn Mazzel is gerechtigd een dergelijk verzoek om restitutie naar eigen inzicht toe- of af te wijzen. De beslissing om een restitutie toe te kennen wordt geheel naar eigen inzicht door Mijn Mazzel genomen

6.5 Tenzij je Mijn Mazzel van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder klantenservice@mijnmazzel.nl. Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van je restitutie te overleggen. Mijn Mazzel verleent niet meer dan één restitutie.

6.6 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Mijn Mazzel hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

7. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming

7.1 De Partner, en niet Mijn Mazzel, is de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod. De Partner is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het Aanbod en voor het Aanbod zelf. Mijn Mazzel is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod.

7.2 De Partner is de partij die een overeenkomst aangaat met de Deelnemer op het moment dat de Voucher is ingewisseld.

8. Overig

8.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Mijn Mazzel geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Mijn Mazzel afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Mijn Mazzel kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

8.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Mijn Mazzel een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Mijn Mazzel aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Mijn Mazzel hebt verstrekt bij de registratie van jouw Mijn Mazzel account. Je kunt elke kennisgeving aan Mijn Mazzel sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

8.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

8.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Zutphen.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen
  • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Uitgelichte mazzels
Afhalen: 3-gangen menu met keuze uit 4 heerlijke Hollandse stamppot gerechten

40%
korting

Afhalen: 3-gangen menu met keuze uit 4 heerlijke Hollandse stamppot gerechten
Pannûkoek
Vught

32,75
19,50

0 verkocht

Heerlijke hapjes box voor thuis (4 personen)

38%
korting

Heerlijke hapjes box voor thuis (4 personen)
Mams Ruurlo
Ruurlo

30,-
18,50

30 verkocht

Afhaal plate menu met keuze uit meer dan 30 gerechten

50%
korting

Afhaal plate menu met keuze uit meer dan 30 gerechten
Eterij De Woage
Halle

14,50
7,25

1109 verkocht

Wat is Mijn Mazzel?

Ben je op zoek naar de voordeligste deals voor een heerlijk etentje, de leukste uitstapjes, wellness-, schoonheidsbehandeling, arrangement of product dan heeft Mijn Mazzel genoeg te kiezen voor je. Wij hebben de allerbeste deals van de Achterhoek en 's-Hertogenbosch voor je samengebracht in dit online platform waarbij je altijd de hoogste korting en de beste prijs voor je deal hebt. Zoveel voordeel bij jou in de buurt, check snel de leukste voordeelsite van de Achterhoek en 's-Hertogenbosch en geniet!

Copyright © 2020 - Mijn Mazzel

Onderdeel van Mio B.V.